Keuka Lake at Sunrise

Keuka Lake, sunrise, west lake side Keuka Lake, sunrise, west lake side

Updated: